کلیه سرمایه گذاریها توسط سرمایه پذیرها با سپرده گذاری نقدی یا ضمانتنامه بانکی تضمین می شوند